AVG ( algemene verordening gegevensbescherming) per 25-5-2018
 
Praktijk de Bron, gevestigd aan Kardinaal van Enckevoirtstraat 59, 5706 TW Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.praktijkdebron.nl
Kardinaal van Enckevoirtstraat 59, 5706 TW Helmond
telefoonnummer: 062-062-88-68

M.Fondse is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk de Bron. Hij is te bereiken via info@praktijkdebron.nlPersoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk de Bron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk de Bron verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- seksuele leven
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkdebron.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk de Bron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk de Bron neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk de Bron) tussen zit.
 
Praktijk de Bron gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- outlook, maken van afspraken in de agenda en verslaglegging van de behandeling, toezenden verslagen van de sessies aan direct betrokkenen.
- Minipak faktuur en boekhouding, fakturering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk de Bron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens   > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Bewaartermijn 7 jaar,wettelijke bewaartermijn belastingdienst                         
Adres                                            > Bewaartermijn 7 jaar, wettelijke bewaartermijn belastingdienst
Verslaglegging sessies                     > Bewaartermijn 6 maanden>de meeste trajecten zijn binnen 6 maanden afgerond. De termijn kan in overleg met de klant verlengd worden, als dit voor de behandeling noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden


Praktijk de Bron verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Praktijk de Bron verstrekt uitsluitend en alleen aan derden na goedkeuring van de klant

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk de Bron gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk de Bron en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdebron.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk de Bron wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk de Bron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijkdebron.nl.

Praktijk de Bron heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Avast beveiligingssoftware, een virusscanner en firewall.
Toegangswachtwoord op de laptop
Avast beveiligingssoftware en pincode op android werktelefoon

De steen

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

Bram Vermeulen

 

 
>